ข้อมูลทั่วไป
       ทำเนียบเยาวชนตำบลสามเรือน
       สินค้าเกษตร
       สินค้าประจำตำบลสามเรือน
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
       โลโก้อบต.สามเรือน
       คำขวัญอบต.สามเรือน
       ประวัติทั่วไป
       สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
       คำขวัญอบต.สามเรือน
       แผนที่ทางเดินน้ำ
       วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
       โครงสร้าง อบต.
       คณะผู้บริหาร
       สมาชิกสภาอบต.
       กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
       สำนักงานปลัด อบต.
       กองคลัง
       กองช่าง
       กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       กองสวัสดิการสังคม
      การดำเนินงานของอบต.
       คู่มือสำหรับประชาชน
       กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สามเรือน
       มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
       ประกาศ อบต.สามเรือน
       รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
       แผนการจัดการหาพัสดุ
       คำแนะนำการชำระภาษี
       งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
       งบแสดงฐานะการเงิน
       แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
       แผนอัตรากำลัง 3 ปี
       ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
       แผนพัฒนา 3 ปี
       แผนการดำเนินงาน
       แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
       สำนักงานปลัด อบต.
       กองคลัง
       กองช่าง
       กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      กฏและระเบียบต่างๆ
       พระราชกฤษฎีกา
       คู่มือปฏิบัติงาน
       กฎระเบียบกระทรวง
       พระราชบัญญัติ
       การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
       การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
       ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
       สถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา
       สถานที่ราชการอื่น ๆ
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 
นายบุญเลิศ  กลิ่นเคล้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

........................................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
  นายเชาว์ฤทธิ์  ฤกษ์ดี
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

 
                  

 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

  

  องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน  ได้ทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่าง ต่อเนื่อง รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก จัดสวัสดิการสังคมที่สอดคล้องกับปัญหา และ ตรงกับความต้องการของคนยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยธรรมชาติ ส่งเสริมการศึกษา  ฟื้นฟูอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม   จารีต  ประเพณีพื้นบ้าน ขยายงานพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ให้เป็นรูปธรรมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

 
 
  
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 แห่ง หมู่ที่ 4,7และ8   [ 12/9/2559 13:24:40 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 แห่ง หมู่ที่ 4,7และ 8   [ 12/9/2559 13:22:29 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม แบบ สขร.๑   [ 17/8/2559 11:29:04 ]
ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๓/๗การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   [ 11/7/2559 13:37:32 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนโครงการวางท่อระบายน้ำ (พร้อมบ่อพักน้ำ) หมูที่ ๕ บ้านโรงเจ๊ก   [ 11/7/2559 13:36:49 ]
ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๓/๗การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   [ 11/7/2559 13:35:43 ]
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๕ บ้านโรงเจ๊ก   [ 11/7/2559 13:34:53 ]
     
 
  
        
 
 
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"
โครงการปล่อยพันธ์ุปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ
โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2559
     
 
 
 
 [ 27/5/2558 16:38:29 ] โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557
 [ 3/6/2553 16:30:44 ] เลื่อนข้าราชการ คำสั่งที่ 279-2553
 [ 3/6/2553 16:29:59 ] รายงานการดำเนินงานขจัดโรคขาดสารไอโอดีนผ่าการดำเนินงานในท้องถิ่น ปี 2552 มท_0891.3-ว_946.
 [ 3/6/2553 16:29:11 ] ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทย Planning and Management of Small Water Supply system มท 0810.4-ว939
 [ 3/6/2553 16:27:47 ] โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2553_มท 0809.2-_ว_960.
 [ 3/6/2553 16:24:56 ] ขอเชิญส่งผลงานโรคพิษสุนัขบ้าประกวดแข่งขันรางวัล MoPH MoAC Sanofi Pasteur Rabies Awards ประจำปี 2553_
 [ 3/6/2553 16:23:11 ] แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับขนาดเทศบาลเป็นขนาดกลาง_มท_0809.2-ว_134
 
 
 
 
 [ 20/1/2553 14:30:42 ] พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 [ 30/6/2552 16:24:55 ] สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
 [ 30/6/2552 16:22:50 ] สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
 [ 30/6/2552 16:21:14 ] สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 [ 30/6/2552 16:20:23 ] บทสรุปของการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 18395 ประชาสัมพันธ์การโอนย้าย 19-ธค.-11 ตอบ 1/อ่าน 1055
ห้ามเข้า 8552 กระทู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 06-กค.-10 ตอบ 0/อ่าน 811
ห้ามเข้า 8581 สนใจ "เที่ยวลาว" click 22-มีค.-11 ตอบ 0/อ่าน 753
ห้ามเข้า 8575 เที่ยวเกาะช้าง-ตราด 3วัน2คืน สำหรับลูกค้าเดินทางเป 02-กพ.-11 ตอบ 0/อ่าน 668
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน 42/2 หมู่ 4 ตำบลสามเรือน  อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย  64120
โทร : 056-682601 Email : samruan_6212@hotmail.com
Copyright 2013.crcn.in.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer co.,LTD.